سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نظر وکیل اجرای حکم محکومیت به پرداخت مهریه

با توجه به مقررات ماده 279 قانون مدنی در صورت کلی بودن موضوع تعهد، متعهد مجبور به ایفای فرد اعلای آن نمی‌باشد بنابراین در فرض استعلام سکه بهار آزادی (موضوع مهریه) اعم از قدیم یا جدید می‌تواند به عنوان مهریه پرداخت شود و زوج را نمی‌توان ملزم به تأدیه نوع خاص و گران‌تر سکه نمود مگر اینکه محرز شود منظور آن نوع خاص بوده است.

نظر وکیل مهریه در این مورد؟

سکه بهار آزادی اعم از قدیم و جدید می تواند به عنوان مهریه پرداخت شود و زوج را نمی‌توان ملزم به پرداخت نوع خاص و گران‌تر نمود مگر اینکه محرز شود منظور آن نوع خاص بوده است.

هر سکه بهار آزادی اعم از قدیم و جدید می‌تواند به عنوان مهریه پرداخت شود و نمی‌توان زوج را ملزم به پرداخت نوع خاص و گران‌تر نمود، مگر آنکه محرز شود که منظور آن نوع خاص بوده است.

برای مشاوره رایگان با وکیل با ما تماس بگیرید.